H2O WHIRLPOOL

(BEZCHLÓROVÁ DEZINFEKCIA PRE VÍRIVKY)

Variant
Môžeme doručiť do:
25.7.2024 25.7.2024 25.7.2024 Zvoľte variant
Skladom Skladom Skladom Zvoľte variant
Kód: 700501 700503 700505 Zvoľte variant
Značka: H2O COOL
€20,90 €59,70 €83,90 od €20,90 €17,42 bez DPH €49,75 bez DPH €69,92 bez DPH od €17,42 bez DPH
Kategória: Bazény a vírivky

H2O WHIRLPOOL je novodobý, polymérový, tekutý koncentrovaný prípravok pre dezinfekciu a hygienické zabezpečenie vody pre všetky druhy víriviek. Má silný a dlhodobý účinok proti mikroorganizmom a riasam.

Prvky označovania

Nebezpečné látky
Alkyl (C12-C16) benzyl(dimethyl)amonium-chloridy;
alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid
(ADBAC/BKC (C12-C16))


Výstražné upozornenia
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.


Bezpečnostné upozornenia
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate
kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.


Doplňujúce informácie
EUH 208 Obsahuje polyhexamethylen guanidinhydrochlorid. Môže vyvolať alergickú reakciu.


Zmes neobsahuje látky, ktoré spĺňajú kritériá pre látky PBT alebo vPvB v súlade s prílohou XIII, nariadenie (ES) č.
1907/2006 (REACH) v platnom znení.

 
Iná nebezpečnosť
Zmes neobsahuje látky, ktoré spĺňajú kritériá pre látky PBT alebo vPvB v súlade s prílohou XIII, nariadenie (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platnom znení.

 

Používajte biocídne výrobky bezpečne. Pred použitím si prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku.


Bezpečnostný list na stiahnutie tu

Návod TU

Späť do obchodu