H2O SPA CLEANER

(ČISTIČ CIRKULAČNÉHO POTRUBIA VÍRIVIEK)

Variant
Môžeme doručiť do:
19.4.2024 19.4.2024 19.4.2024 Zvoľte variant
Skladom Skladom Skladom Zvoľte variant
Kód: 701101 701103 701105 Zvoľte variant
Značka: H2O COOL
€16,30 €43,70 €65,10 od €16,30 €13,58 bez DPH €36,42 bez DPH €54,25 bez DPH od €13,58 bez DPH
Kategória: Bazény a vírivky

H2O SPA CLEANER je revolučný, koncentrovaný, intenzívne čistiaci nepenivý prostriedok určený najmä na čistenie vírivkových a perličkových vaní v prevádzkach ako BALNEO a kúpeľných, tak i pre čistenie stien a prepadových žliabkov WELLNESS víriviek. Výborne odstraňuje nečistoty usadené  v cirkulačnom potrubí. Na ošetrenom povrchu vytvára aktívnu vrstvu polymeru.


GHS05-55F


Výstražné upozornenia
H290 Môže byť korozívna pre kovy.
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

Bezpečnosť a prvá pomoc

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P264 Po manipulácii starostlivo umyte ruky a zasiahnuté časti tela.
P280 Noste ochranné okuliare.
P301+P330+P331 PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou alebo sprchou.
P305+P351+P338+P310 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte lekára.

Doplňujúce informácie
EUH 208 Obsahuje polyhexamethylen guanidinhydrochlorid. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Požiadavky na uzávery odolné proti otvoreniu deťmi a hmatateľné výstrahy
Obal musí byť opatrený hmatateľnou výstrahou pre nevidomých. Obal musí byť opatrený uzáverom odolným proti otvoreniu deťmi.

Iná nebezpečnosť
Zmes neobsahuje látky, ktoré spĺňajú kritériá pre látky PBT alebo vPvB v súlade s prílohou XIII, nariadenie (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platnom znení.

Bezpečnostný list na stiahnutie tu
 
 
Späť do obchodu