H2O POOL & SPA CLEANER

(BEZCHLÓROVÝ ČISTIACI PROSTRIEDOK NA STENY A DNO BAZÉNOV A VÍRIVIEK)

Variant
Môžeme doručiť do:
19.4.2024
Skladom
Kód: 810100
Značka: H2O COOL
€6,50 €5,42 bez DPH
Kategória: Bazény a vírivky
H2O POOL & SPA CLEANER
Novinka Zazimovanie bazénu

Koncentrovaný nepenivý čistiaci a dezinfekčný prostriedok na čistenie stien a dna sezónnych bazénov a víriviek. Môže sa použiť pred zazimovaním aj pred uvedením bazénov alebo víriviek do prevádzky na novú sezónu.

Čistí a dezinfikuje ošetrený povrch od plesní a zápachu, keď sa bazén a vírivka nepoužívajú a sú uložené v garáži alebo v pivnici. Po umytí vytvára na povrchu ochrannú vrstvu, ktorá eliminuje riziko vzniku plesní a rias na stenách a dne bazénov a víriviek. Po dôkladnom vyčistení je potrebné následné opláchnutie pitnou vodou. Pred uložením bazénov alebo víriviek do garáže alebo pivnice je potrebné nechať ich riadne vyschnúť. Vyznačuje sa silnou baktericídnou, virucídnou, fungicídnou a antifungálnou aktivitou.

 

GHS07-55F

 

 Výstražné upozornenia
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare.
P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu odovzdaním v zberni nebezpečných odpadov.

Ďalšie informácie o nebezpečnosti
EUH208
Obsahuje polyhexametylén guanidinhydrochlorid. Môže vyvolať alergickú reakciu

Používajte biocídne výrobky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte informácie na obale a v informačnej prílohe k výrobku.

Karta bezpečnostných údajov TU

Späť do obchodu