S účinnosťou odo dňa 17.08.2020 je výhradným distribútorom výrobkov H2O COOL, disiCLEAN, PolyHMG na slovenskom trhu spoločnosť SILCO Slovenská republika s.r.o., ktorá zároveň prevzala prevádzkovanie e-shopu na stránke www.h2o-cool.sk.
Neohodnotené

H2O OXI

(ČINIDLO PRE OXIDÁCIU BAZÉNOVEJ VODY)

Variant
Môžeme doručiť do:
29.9.2020 29.9.2020 Zvoľte variant
Skladom Skladom Zvoľte variant
Kód: 125/1-8 125/3 K Zvoľte variant
Značka: H2O COOL
€20,40 €33,50 od €20,40 €17 bez DPH €27,92 bez DPH od €17 bez DPH
Kategória: Bazény a vírivky
12 bezchlorova oxidace bazenove vody h2o oxi
Akcia

H2O OXI je rýchlo rozpustný, sypký oxidačný prípravok slúžiaci ako vysoko účinné činidlo pre bezchlórovú oxidáciu bazénovej vody. Zvyšuje množstvo aktívneho kyslíka vo vode. Voda je po aplikácii číra a iskrivá. H2O OXI pôsobí vo vode kyslo a tým nepatrne znižuje hodnotu pH.

Bezpečnost a první pomoc
 

NEBEZPEČÍ

GHS05-55FGHS08-55FGHS07-55F

H302 Zdraví škodlivý při požití.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P260 Nevdechujte prach
P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P501 Odstraňte obsah a obal jako nebezpečný odpad.

Obsahuje: peroxodisíran draselný <3%, bis(síran)-[bis(peroxosíran)] pentadraselný >95%.
 Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Pridať komentár
Nevypĺňajte toto pole: