H2O HARDNESS REMOVER 1 l

(PRÍPRAVOK NA ODSTRAŇOVANIE TVRDOSTI VODY V BAZÉNE)

Môžeme doručiť do:
25.6.2024
Skladom
Kód: 820100
Značka: H2O COOL
€7,60 €6,33 bez DPH
Kategória: Bazény a vírivky
H2O HARDNESS REMOVER 1 l
Novinka

H2O HARDNESS REMOVER je tekutý prípravok, ktorý sa používa na odstránenie tvrdosti vody v bazéne. Produkt odstraňuje minerály spôsobujúce tvrdosť vody a rozpustené kovy spôsobujúce zákal (železo, mangán) do stabilného, pevne viazaného komplexu.

Výstražný symbol nebezpečnosti

GHS08-55FGHS05-55F


Standardní věty o nebezpečnosti

H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici
H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné brýle.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li
nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte lékaře.
P362+P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
P501 Odstraňte obsah/obal v souladu se zákonem o odpadech.

 

 

 Dávkovanie by sa malo vykonávať pri každom pridaní vody. Odmerané množstvo prípravku nalejte do vedra a premiešajte. Rovnomerne ho nalejte do bazéna so zapnutým filtrom.

 

Karta bezpečnostných údajov TU

Späť do obchodu