S účinnosťou odo dňa 17.08.2020 je výhradným distribútorom výrobkov H2O COOL, disiCLEAN, PolyHMG na slovenskom trhu spoločnosť SILCO Slovenská republika s.r.o., ktorá zároveň prevzala prevádzkovanie e-shopu na stránke www.h2o-cool.sk.
Neohodnotené

H2O CLEAR

(OXIDAČNÝ PRÍPRAVOK DO VÍRIVIEK)

Variant
Môžeme doručiť do:
29.9.2020 29.9.2020 Zvoľte variant
Skladom Skladom Zvoľte variant
Kód: 146/1 K 146/2 K Zvoľte variant
Značka: H2O COOL
€13 €22,70 od €13 €10,83 bez DPH €18,92 bez DPH od €10,83 bez DPH
Kategória: Bazény a vírivky
14 bezchlorova oxidace virivky h2o clear
Akcia

H2O CLEAR je rýchlo rozpustný, sypký oxidačný prípravok slúžiaci ako vysoko účinné činidlo pre bezchlórovú oxidáciu vody vo vírivkách. Zvyšuje množstvo aktívneho kyslíku vo vode. Voda je po aplikácii číra a iskrivá. H2O CLEAR pôsobí vo vode kyslo a tým nepatrne znižuje pH.

Bezpečnost a první pomoc
 

NEBEZPEČÍ

GHS05-55FGHS08-55FGHS07-55F
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P260 Nevdechujte prach
P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P501 Odstraňte obsah a obal jako nebezpečný odpad.
Obsahuje: peroxodisíran draselný <3%, bis(síran)-[bis(peroxosíran)] pentadraselný >95%.


Bezpečnostní list ke stažení zde

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Pridať komentár
Nevypĺňajte toto pole: