H2O 90 PACK sada

(KOMPLETNÁ SADA NA OŠETRENIE VODY VO VÍRIVKE)

Môžeme doručiť do:
29.5.2024
Skladom
Kód: 700051
Značka: H2O COOL
€92,20 €76,83 bez DPH
Kategória: Bazény a vírivky

Obsahuje: 1 x H2O WHIRLPOOL 1l, 1 x H2O CLEAR 1 kg, 1 x H2O pH mínus 1,4 kg, 1 x H2O ANTIFOAM 150 ml, 1 x H2O SPA CLEANER 500 ml, 1 x H2O BASIC pH tester, 1 x disiCLEAN SPORT & SPA 250 ml, 1 x odmerku, 1 x návod na použitie

Set je určený pre vírivé a masážne vane a všetkým, ktorí hľadajú šetrné prípravky bez chlóru.

Bezpečnosť a prvá pomoc:

NEBEZPEČENSTVO

H302 Škodlivý po požití
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí
H334 Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí
P260 Nevdychujte prach
P264 Po manipulácii starostlivo umyte ruky
P280 Noste ochranné rukavice a ochranné okuliare
H290 Môže byť korozívna pre kovy
P301 + P330 + P331: PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie
P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní
P303 + P361 + P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Opláchnite kožu vodou / sprchou
P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM alebo lekára
P501 Odstráňte obsah a obal ako nebezpečný odpad.
EUH208 Obsahuje polyhexamethylen guanidinhydrochlorid. Môže vyvolať alergickú reakciu
Obsahuje: menej ako 5-15% neiónové povrchovo aktívne látky, menej ako 5% amfolytické povrchovo aktívne látky, katiónové povrchne aktívne látky. Hydroxid draselný, Propylheptanol ethoxylate, parfumy; dezinfekčné prostriedky

Používajte biocídne výrobky bezpečne. Pred použitím si prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku.

Bezpečnostné listy:

 
Späť do obchodu