Objednávky prijaté od 17.12.2020 do 6.1.2021 budeme spracovávať až 7.1.2021, ďakujeme za pochopenie.
Neohodnotené

H2O 90 PACK sada

(KOMPLETNÁ SADA NA OŠETRENIE VODY VO VÍRIVKE)

Môžeme doručiť do:
19.1.2021
Skladom
Kód: 116
Značka: H2O COOL
€86,50 €72,08 bez DPH
Kategória: Bazény a vírivky

Obsahuje: 1 x H2O WHIRLPOOL 1l, 1 x H2O CLEAR 1 kg, 1 x H2O pH mínus 1,4 kg, 1 x H2O ANTIFOAM 150 ml, 1 x H2O SPA CLEANER 500 ml, 1 x H2O BASIC pH tester, 1 x disiCLEAN SPORT & SPA 250 ml, 1 x odmerku, 1 x návod na použitie

Set je určený pre vírivé a masážne vane a všetkým, ktorí hľadajú šetrné prípravky bez chlóru.

Bezpečnost a první pomoc:

NEBEZPEČÍ

H302 Zdraví škodlivý při požití
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci
H318 Způsobuje vážné poškození očí
H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P260 Nevdechujte prach
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce
P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle
H290 Může být korozivní pro kovy
P301 + P330 + P331: PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování
P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře
P501 Odstraňte obsah a obal jako nebezpečný odpad.
EUH208 Obsahuje polyhexamethylen guanidinhydrochlorid. Může vyvolat alergickou reakci
Obsahuje: méně než 5-15% neiontové povrchově aktivní látky, méně než 5% amfoterní povrchově aktivní látky, kationtové povrchně aktivní látky. Hydroxid draselný, Propylheptanol ethoxylate, parfémy; desinfekční prostředky

Bezpečnostní listy:

H2O WHIRLPOOL
H2O pH minus
H2O SPA CLEANER
H2O ANTIFOAM

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Pridať komentár
Nevypĺňajte toto pole: