Objednávky prijaté od 17.12.2020 do 6.1.2021 budeme spracovávať až 7.1.2021, ďakujeme za pochopenie.
Neohodnotené

H2O 60 PACK sada

(KOMPLETNÝ SET NA OŠETROVANIE BAZÉNOVEJ VODY)

Môžeme doručiť do:
19.1.2021
Skladom
Kód: 122
Značka: H2O COOL
€59,60 €49,67 bez DPH
Kategória: Bazény a vírivky

Obsahuje: 2 x H2O POOL 1 l, 1 x H2O OXI 1,8 kg, 1 x H2O FLOCK 0,25 l, 1 X H2O pH mínus 1,4 kg, 1 x H2O BASIC pH tester,  odmerku a návod


Set je určený pre všetky typy bazénov – vonkajšie aj zastrešené, s filtráciou aj bez filtrácie.

Obsahuje:
2 litre bezchlórovej dezinfekcie H2O POOL,
1,8 kg bezchlórového oxidačného prípravku H2O OXI,
0,25 litra bezchlórového polymérového vločkovača H2O FLOCK,
1,4 kg bezchlórového prípravku na úpravu pH vody H2O pH mínus,
tester na meranie pH vody,
odmerku a návod.

Bezpečnost a první pomoc:

NEBEZPEČÍ

H302 Zdraví škodlivý při požití.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318 Způsobuje vážné poškození očí
H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P260 Nevdechujte prach
P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P501 Odstraňte obsah a obal jako nebezpečný odpad.
EUH208 Obsahuje polyhexamethylen guanidinhydrochlorid.  Může vyvolat alergickou reakci.

EUH 210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list

Bezpečnostné listy:

H2O POOL

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Pridať komentár
Nevypĺňajte toto pole: