H2O 60 PACK sada

(KOMPLETNÝ SET NA OŠETROVANIE BAZÉNOVEJ VODY)

Môžeme doručiť do:
26.6.2024
Skladom
Kód: 700050
Značka: H2O COOL
€63,20 €52,67 bez DPH
Kategória: Bazény a vírivky

Obsahuje: 2 x H2O POOL 1 l, 1 x H2O OXI 1,8 kg, 1 x H2O FLOCK 0,25 l, 1 X H2O pH mínus 1,4 kg, 1 x H2O BASIC pH tester,  odmerku a návod


Set je určený pre všetky typy bazénov – vonkajšie aj zastrešené, s filtráciou aj bez filtrácie.

Obsahuje:
2 litre bezchlórovej dezinfekcie H2O POOL,
1,8 kg bezchlórového oxidačného prípravku H2O OXI,
0,25 litra bezchlórového polymérového vločkovača H2O FLOCK,
1,4 kg bezchlórového prípravku na úpravu pH vody H2O pH mínus,
tester na meranie pH vody,
odmerku a návod.

Bezpečnosť a prvá pomoc:

NEBEZPEČENSTVO

H302 Škodlivý po požití.
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí
H334 Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí
P260 Nevdychujte prach
P280 Noste ochranné rukavice a ochranné okuliare
P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P303 + P361 + P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Opláchnite pokožku vodou / osprchujte.
P501 Odstráňte obsah a obal ako nebezpečný odpad.
EUH208 Obsahuje polyhexamethylen guanidinhydrochlorid. Môže vyvolať alergickú reakciu.
EUH 210 Na vyžiadanie je k dispozícii bezpečnostný list

Používajte biocídne výrobky bezpečne. Pred použitím si prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku.

Bezpečnostné listy:

H2O POOL
Späť do obchodu