disiCLEAN ANTIBACTERIAL GEL

Antibakteriálny gél na ruky

Kategória: Domácnosť

Zvoľte variant

50 ml
Momentálne nedostupné
2,90 €
2,42 € bez DPH
0,5 l
Momentálne nedostupné
6,50 €
5,42 € bez DPH
1 l
Momentálne nedostupné
11,10 €
9,25 € bez DPH
3 l
Momentálne nedostupné
29,50 €
24,58 € bez DPH
5 l
Momentálne nedostupné
46,60 €
38,83 € bez DPH
10 l
Momentálne nedostupné
87,70 €
73,08 € bez DPH
25 l
Momentálne nedostupné
209,90 €
174,92 € bez DPH
Antibakteriálny gél na ruky - kvapalný prípravok na hygienickú dezinfekciu rúk s baktericídnou účinnosťou. Používá se neriedený, vtiera sa do suchých rúk, neoplachuje sa vodou. 

Hygienická dezinfekcia rúk
5 ml prípravku vtierať jednu minútu do suchých rúk až k zápästiu.
 

Horľavina

Pozor. H226 Horľavá kvapalina a pary. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. P233 Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. P301+P330+P331 PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.