disiCLEAN SURFACE foaming

(DEZINFEKCIA S ODMASŤOVACÍM ÚČINKOM)

 

Variant
Môžeme doručiť do:
6.6.2023 6.6.2023 6.6.2023 Zvoľte variant
Skladom Skladom Skladom Zvoľte variant
Kód: 720101 720103 720105 Zvoľte variant
Značka: H2O COOL
€9,20 €23 €37,10 od €9,20 €7,67 bez DPH €19,17 bez DPH €30,92 bez DPH od €7,67 bez DPH
Kategória: Verejné priestory

Polymérový, bezchlórový vysoko koncentrovaný tekutý čistiaci a dezinfekčný prostriedok disiCLEAN SURFACE – foaming je určený na dezinfekciu a čistenie plôch, predmetov a nástrojov. Prostriedok sa vyznačuje dobrou odmasťovacou schopnosťou. Pri nízkych koncentráciách pracovného roztoku nie je nutné následné oplachovanie vodou. Prostriedok vyniká širokým spektrom účinku – baktericídnym, virucídnym, fungicídnym a protikvasinkovým.

 

Dávkovanie:

Bežné dávkovanie: 30 - 50 ml / 10 litrov vody

Pri vysokom znečistení: 50 - 150 ml / 10 litrov vodyBezpečnosť a prvá pomoc

VAROVANIE

GHS07-55F

Nebezpečné látky
Alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid

Výstražné upozornenia
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare.
P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu odovzdaním v zberni nebezpečných odpadov.

Doplňujúce informácie
EUH 208 Obsahuje polyhexamethylen guanidinhydrochlorid. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Iná nebezpečnosť
Zmes neobsahuje látky, ktoré spĺňajú kritériá pre látky PBT alebo vPvB v súlade s prílohou XIII, nariadenie (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platnom znení.

Používajte biocídne výrobky bezpečne. Pred použitím si prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku.


Bezpečnostný list na stiahnutie tu

Späť do obchodu