Značka: H2O COOL

disiCLEAN Dezinfekčný gél na ruky

1 hodnotenie

Antibakteriálny gél na ruky

Kategória: Dezinfekcia rúk

Zvoľte variant

200 ml
Skladom
4,50 €
3,75 € bez DPH
0,5 l
Momentálne nedostupné
6,80 €
5,67 € bez DPH
1 l
Momentálne nedostupné
13,50 €
11,25 € bez DPH
3 l
Momentálne nedostupné
37 €
30,83 € bez DPH
5 l
Skladom
58 €
48,33 € bez DPH
10 l
Skladom
109 €
90,83 € bez DPH
25 l
Skladom
213 €
177,50 € bez DPH
Antibakteriálny gél na ruky - kvapalný prípravok na hygienickú dezinfekciu rúk s baktericídnou účinnosťou. Používa sa neriedený, vtiera sa do suchých rúk, neoplachuje sa vodou. 

Hygienická dezinfekcia rúk
5 ml prípravku vtierať jednu minútu do suchých rúk až k zápästiu.
 

Horľavina

Pozor. H226 Horľavá kvapalina a pary. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. P233 Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. P301+P330+P331 PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.